ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 0.387 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 24/10/2018 10:45 0.000 0.381 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 0.430 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 24/10/2018 10:45 0.000 0.492 7.270 0.000 7.390 25.750 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 24/10/2018 10:45 0.000 0.282 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 0.458 6.580 0.130 0.000 28.390 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 24/10/2018 10:45 0.000 0.584 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 22.320 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 0.575 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 24/10/2018 10:45 0.000 0.350 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 21.640 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 24/10/2018 10:45 0.000 0.746 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 24/10/2018 10:45 0.000 0.497 7.210 0.000 6.690 30.260 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 -0.360 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 24/10/2018 10:45 0.000 0.405 7.400 7.650 0.000 29.900 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 24/10/2018 10:45 0.000 0.453 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top