ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 -0.213 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 22/04/2019 20:00 0.000 -1.215 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 -1.206 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 22/04/2019 20:00 0.000 -1.213 4.280 0.050 4.340 29.710 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 22/04/2019 20:00 0.000 -0.313 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 -1.187 7.670 0.075 4.400 33.980 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 22/04/2019 20:00 0.000 -0.686 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 21.440 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 -1.091 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 22/04/2019 20:00 0.000 -0.898 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 21.340 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 22/04/2019 20:00 0.000 -0.380 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 22/04/2019 20:00 0.000 -1.127 6.310 0.000 4.140 31.790 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 -0.989 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 22/04/2019 20:00 0.000 -0.143 14.000 1.140 0.180 32.340 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 22/04/2019 20:00 0.000 -1.270 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top