ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 0.337 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 10/12/2018 08:00 0.000 0.104 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 0.540 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 10/12/2018 08:00 0.000 0.484 6.950 0.000 7.530 24.620 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 10/12/2018 08:00 0.000 -0.023 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 0.481 6.670 0.080 0.110 26.700 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 10/12/2018 08:00 0.000 1.384 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 22.750 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 0.629 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 10/12/2018 08:00 0.000 1.340 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 21.580 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 10/12/2018 08:00 0.000 0.306 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 10/12/2018 08:00 0.000 0.563 14.000 0.000 0.730 27.590 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 -0.620 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 10/12/2018 08:00 0.000 0.267 5.900 0.510 1.100 27.120 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 10/12/2018 08:00 0.000 0.551 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top