ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 -0.363 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 21/08/2019 11:00 0.000 -1.665 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 -1.626 - - - - ปิด ผิดปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 21/08/2019 11:00 0.000 -1.213 4.840 0.000 5.640 29.310 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 21/08/2019 11:00 0.000 -0.403 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 -9,998.690 6.980 0.000 7.210 34.710 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 21/08/2019 11:00 0.000 -0.806 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 21.440 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 -1.501 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 21/08/2019 11:00 0.000 -1.068 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 20.940 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 21/08/2019 11:00 0.000 -0.680 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 21/08/2019 11:00 0.000 -1.597 6.410 0.000 20.000 50.000 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 -1.059 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 21/08/2019 11:00 0.000 -0.273 7.320 1.875 1.390 27.700 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 21/08/2019 11:00 0.000 -1.880 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top