ระบบโทรมาตร

หน้าหลัก > ระบบโทรมาตร

ชื่อสถานี ข้อมูลล่าสุด ปริมาณฝน
15 นาที
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
PH SAL
กรัม/ลิตร
DO
ppm
TEMP
C
DOOR UNDER VOLT SURGE
ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ด้านท้ายน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 -0.103 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านสองพี่น้อง 21/02/2019 21:45 0.000 0.415 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.บางไทร (ด้านท้ายน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 0.431 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากแพรก 21/02/2019 21:45 0.000 0.367 6.730 0.055 1.060 29.100 ปิด ปกติ ปกติ
อำเภอหัวไทร 21/02/2019 21:45 0.000 -0.033 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.เชียรใหญ่ (ด้านท้ายน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 0.373 6.620 0.025 7.810 30.590 ปิด ปกติ ปกติ
คลองชะเมา 21/02/2019 21:45 0.000 0.354 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายเสาธง (ด้านท้ายน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 21.400 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.คลองฆ้อง (ด้านท้ายน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 0.479 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านตูล 21/02/2019 21:45 0.000 0.212 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
ฝายไม้เสียบ (ด้านเหนือน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 20.980 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านปากนคร 21/02/2019 21:45 0.000 0.166 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
บ้านการะเกด 21/02/2019 21:45 0.000 0.433 14.000 0.000 4.520 30.700 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.หน้าโกฏิ (ด้านเหนือน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 -0.749 - - - - ปิด ปกติ ปกติ
เทศบาลปากพนัง 21/02/2019 21:45 0.000 -0.043 6.730 25.810 0.000 29.280 ปิด ปกติ ปกติ
ปตร.แพรกเมือง (ด้านเหนือน้ำ) 21/02/2019 21:45 0.000 0.310 - - - - ปิด ปกติ ปกติ

Back to Top